top of page

שימור ושחזור ציורי קיר

היכולות המקצועיות של הסטודיו בתחום השימור מחזירות לחיים, בגלגול חדש, יצירות היסטוריות - ולעתים אף ארכיאולוגיות - המשתלבות בעיצוב העכשווי של מבנה מפעם. 

ציורי הקיר, שעברו שימור או שחזור, נוסכים קסם מיוחד בחיבור שנוצר בין השימוש העכשווי של החלל כמסעדה, בית מלון, חנות או משרד לבין עיטור המהדהד תקופה אחרת.

שלבי העבודה כוללים חשיפה, עריכת סקר תיעוד, שימור (טיפול בקיים) ושחזור, שמתבצעים הן במבנים ציבוריים והן בפרטיים.

שימור ושחזור ציורי קיר

היכולות המקצועיות של הסטודיו בתחום השימור מחזירות לחיים, בגלגול חדש, יצירות היסטוריות - ולעתים אף ארכיאולוגיות - המשתלבות בעיצוב העכשווי של מבנה מפעם. 

ציורי הקיר, שעברו שימור או שחזור, נוסכים קסם מיוחד בחיבור שנוצר בין השימוש העכשווי של החלל כמסעדה, בית מלון, חנות או משרד לבין עיטור המהדהד תקופה אחרת.

שלבי העבודה כוללים חשיפה, עריכת סקר תיעוד, שימור (טיפול בקיים) ושחזור, שמתבצעים הן במבנים ציבוריים והן בפרטיים.

bottom of page